Reklama

toyota
mtlumaczenia
honda

Dokumenty potwierdzających tożsamość wnioskodawcy:

1) dla obywateli polskich dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem
2)W przypadku rozdzielności majątkowej Wnioskodawcy/ów wymagany akt notarialny lub odpis orzeczenia sądu rozdzielności majątkowej lub wyrok orzekający separację.
3) W przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą rozwiedzioną wymagany odpis orzeczenia sądu lub wyrok sądowy orzekający rozwód.
4) Pełnomocnictwa do czynności prawnych podejmowanych w stosunku do Banku.
5)wniosek kredytowy z załącznikami

Umowa o pracę na czas nieokreślony / określony lub kontrakt - za granicą

1. Umowa / kontrakt przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski ,
2. Wyciąg z ROR- 6 miesięcy na który wpływa wynagrodzenie za pracę (rachunek bankowy prowadzony w Polsce lub za granicą),
3. Dokument wydawany przez zagranicznego pracodawcę, potwierdzający wypłatę wynagrodzenia „payslip”
4. Zezwolenie na pracę w danym kraju – o ile takie zezwolenie w danym kraju jest wymagane,
5. Informacja o statusie wiarygodności kredytowej – informacje o charakterze polskiego raportu BIK np. ‘checkmyfile’
6.Zaświadczenie o dochodach na druku bankowym

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym :

1. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości w formie cywilnoprawnej lub aktu notarialnego
2. Odpis z Księgi Wieczystej (dalej „KW”) nie starszy niż 30 dni
3. Gdy brak KW dla nieruchomości wymagany inny dokument potwierdzający prawo własność do nieruchomości przez zbywcę (np. akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku wraz z udokumentowanie zapłaty podatku od spadku)
4. Jeśli z dokumentów wynika, że zbywca nie zapłacił jeszcze całości ceny za nieruchomość wymagane dostarczenie potwierdzenia uiszczenia brakującej kwoty),
5. Kosztorys remontu/modernizacji/wykończenia/trwałego wyposażenia, (jeśli dotyczy)
6. Kosztorys budowy nieruchomości tj. zestawienie kosztów i zaawansowania budowy sporządzony przez osobę upoważnioną wraz z harmonogramem prac, (jeśli dotyczy)
7. Umowy z wykonawcą inwestycji, (jeśli występują)
8. Wycena nieruchomości, (jeśli dotyczy)

Kredyt na budowę domu jednorodzinnego

1. Odpis z Księgi Wieczystej (dalej „KW”) nie starszy niż 30 dni,
2. Ostateczne pozwolenie na budowę z załącznikami*
3. Część projektu architektonicznego tj. stronę tytułową, strony z metrażem całkowitym i użytkowym budynku, rzutami kondygnacji i elewacjami budynku, opisem zagospodarowania działki, opisami technicznymi (w przypadku projektów rozbudowy domu). Cały projekt architektoniczny stanowiący podstawę wydanego pozwolenia na budowę-wymagany do wglądu podczas inspekcji technicznej
4. Mapa sytuacyjna z widocznym posadowieniem budynku na działce.
5. Wypis i wyrys z rejestru gruntów
6. Dziennik budowy
7. Wycena nieruchomości
8. Zestawienie kosztów i zaawansowania budowy sporządzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (wraz z harmonogramem)
9. Umowy z wykonawcą, (jeśli występują)
10. Umowa darowizny, jeżeli prawo własności nabyte w drodze darowizny (wymagana w przypadku gdy nie następuje zmiana właściciela w KW)